browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału ZKwP Oddział Zakopane

Dodano: 24 stycznia 2015

Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Zakopanem uprzejmie informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się 27 lutego 2015 r. (piątek) w budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ul. Kasprusie 35a w Zakopanem o godz. 18.00. Protokół z poprzedniego walnego zebrania do wglądu w siedzibie ZKwP Oddział Zakopane.

RAMOWY PORZĄDEK ZEBRANIA
WALNEGO

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zebrania oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności:
  • Zarząd Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Ustalenie liczebności władz Oddziału.
 15. Zgłaszanie kandydatur do władz Oddziału.
 16. Głosowanie.
 17. Obliczanie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
 18. Ogłoszenie wyników głosowania.
 19. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Komentowanie wstrzymane.